Despre

Fundaţia Română pentru Inteligența Afacerii este entitate neguvernamentală, apolitică, nonprofit, neutră din punct de vedere etnic şi confesional.

SCOPUL FUNDAŢIEI Promovarea valorilor ştiinţelor socio-economice prin facilitarea de parteneriate colaborative public-privat, cu implicarea personalităţilor ştiinţifice, a cercetătorilor, a absolvenţilor universitari, a studenţilor şi a reprezentanţilor mediului socio-economic.

Câteva din obiectivele FRIA

PROMOVAREA ŞTIINŢELOR SOCIO-ECONOMICE

prin crearea unei unităţi între teoretic şi empiric, şi translarea percepţiei teoretice asupra ştiinţei către cea aplicativă, practică şi utilă organizaţiilor din mediul socio-economic;

DEZVOLTAREA CONŞTIINŢEI DE APARTENENŢĂ A CERCETĂTORILOR, ABSOLVENŢILOR UNIVERSITARI ŞI STUDENŢILOR

la un grup social cu înalte valori morale, civice şi profesionale, membrii acestui grup fiind caracterizaţi de orientarea spre excelenţă; atingerea acestor ţeluri se realizează atât prin activitate proprie, cât şi prin facilitarea şi constituirea de reţele colaborative între cercetători, absolvenţi universitari, studenţi şi organizaţii ale mediului socio-economic;

PROMOVAREA COLABORĂRII ADECVATE

în viaţa organizaţională contemporană, ca normă a eficienţei, prin susţinerea şi cercetarea unor teme ştiinţifice cum ar fi: inovarea în reţele interorganizaţionale colaborative, managementul şi leadership-ul colaborativ în organizaţii sau reţele, sisteme Business Intelligence în sisteme colaborative etc;

ORGANIZAREA DE ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI SPRIJINIREA ACTIVITĂȚII DE MODERNIZARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR SOCIO-ECONOMIC

în direcția cercetării și diseminării rezultatelor în scopuri aplicative, practice şi utile societăţii, combaterea ideologizărilor, a cercetării strict teoretice, fără corespondent aplicativ şi practic şi a învăţării prin reproducere;

CONSOLIDAREA RELAŢIILOR CU MEDIILE UNIVERSITARE ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

din ţară şi străinătate; promovarea de bune relaţii cu mediul de afaceri din ţară;

ACORDAREA ASISTENŢEI DE SPECIALITATE ŞI SPRIJIN FINANCIAR

în vederea editării de lucrări (cărţi, cursuri, caiete de aplicaţii, site-uri ştiinţifice în scopul promovării pe internet, etc.) şi altor publicaţii cu caracter ştiinţific de natură socio-economică;

ÎNCURAJAREA CERCETĂTORILOR, ABSOLVENŢILOR ŞI STUDENŢILOR

prin susținere financiară pentru efectuarea de studii de specializare, participarea la stagii de documentare în ţară şi străinătate, participarea la conferinţe şi congrese interne şi internaţionale;

Evenimentele FRIA

Diseminare

SEA & NORD În spectrul evenimentelor de analiză și dezbateri, Conferințele SEA, NORD și HUB-urile SEA, centrate pe diseminare științifică, se diferențiază prin calitatea invitaților și mai ales a ideilor rezultate în urma dezbaterilor. Conferințele își propun să se detașeze de mesajul clasic, reactiv, și să furnizeze soluții, să anticipeze evoluții, să identifice elemente din calendarul economic care pot oferi o imagine mult mai clară privind realitatea cotidiană și perspectivele din viitor. Evenimentele FRIA urmăresc să reunescă oameni de știintă din mediul academic, lideri de afaceri și profesioniști. În cadrul acestor evenimente au loc schimburi de informații și se împărtășesc idei creative și inovative, abordări, strategii și rezultate ale cercetărilor, se dezbat provocări întâlnite în practică precum și soluții adoptate.

Conferințele SEA

Evenimentele tematice SEA (Share. Empower. Awareness) sunt organizate în parteneriat cu universitățile de stat țară și Academia Română, având ca obiective:
- să acționeze ca o punte de legătură între comunități, cercetare, educație și afaceri;
- să acționeze ca un forum interdisciplinar pentru discutarea ideilor de cercetare;
- să promoveze colaborarea activă între cercetători având diverse discipline de expertiză, profesioniști și lideri de afaceri;
- să ofere un cadru în care cercetătorii postuniversitari să își poată vedea munca într-un context național și internațional;

Retrospectiva Conferințelor SEA

SEA HUBs

SEA HUB, un seminar al cercetătorilor și doctoranzilor, având arii de expertiză în domenii de studiu și specializări diferite, are scopul de a facilita schimbul de idei și de a relaționa viziunile acestora. Programul, desfășurat pe parcursul a câteva zile, are un caracter informal și cuprinde activități turistice și sociale. Relaxarea și turismul sunt îmbinate pozitiv cu schimbul de idei practice, în scopul dezvoltării unor proiecte de cercetare interdisciplinare comune.

Share & collaborate with other researchers! Propose open collaborative projects!

Retrospectiva SEA HUBs

Conferințele NORD

Evenimentele NORD (Networking, Observing, Rethinking & Disrupting) se adresează atât mediului academic cât și practicienilor. În cadrul Conferințelor NORD, cu excepția primei ediții, prezentarea manuscriselor se realizează sub formă de poster și dezbaterile au loc on-line. Autorii pot opta pentru publicarea articolelor în volumul conferinței (volume colective cu editor coordinator și număr ISBN).

Scopul principal al conferințelor vizează sporirea numărului de specialiști, creșterea audienței publicului larg cu privire la specificitatea culturală, a abordărilor interculturale în afaceri și management și de asemenea, dezvoltarea cercetării specifice. Evenimentele au rolul de a supune dezbaterii anumite idei sau controverse de actualitate din sfera vieții socio-economice, a abordărilor umaniste sau a științelor aplicate.

Retrospectiva Conferințe NORD

Workshop-uri HMM

HEALTH AND MEDICAL MANAGEMENT Sub patronajul fasciculei HEALTH AND MEDICAL MANAGEMENT al jurnalului ”SEA - Practical Application of Science” organizăm periodic ateliere de lucru (workshop-uri) cu tematică din sfera managementului medical. Autorii pot opta doar pentru dezbateri și prezentări sau pot publica manuscrisele in fascicula jurnalului. Atelierele de lucru HMM se derulează în cadrul unor ediții ale conferințelor SEA cu dezbateri și diseminare în săli separate.
Retrospectiva Ateliere de lucru HMM

Jurnalele academice FRIA

Publicații seriale cu ISSN

Cross-Cultural Management Journal (CMJ)

ISSN-L: 2286 – 0452. Publicație cu articole în limba engleză.

Cu o apariție neîntreruptă din 1999, jurnalul se  adresează atât cadrelor universitare cât și practicienilor. Scopul principal constă în lărgirea ariei de interes a specialiștilor prin conștientizarea și integrarea specificului cultural în afaceri și management, precum și în dezvoltarea cercetării specifice pe multiple straturi culturale:

Stratul culturii naționale.

La acest nivel, jurnalul promovează înțelegerea și utilizarea culturii naționale ca pârghie în susținerea deciziilor și practicilor de management;

Stratul culturii inter-organizaționale.

La acest nivel, jurnalul abordează cultura organizației în contextul în care organizația funcționează (cultura mediului de afaceri, a partenerilor instituționali etc.):
- identifică asemănări și diferențe culturale în diverse practici de management și contexte organizaționale și interorganizaționale;
- urmărește îmbunătățirea performanței managementului;

Stratul culturii individuale, cultura educației și personalitatea.

La acest nivel, jurnalul targhetează și investighează modul în care cunoștințele dobândite și experiența sunt utilizate de indivizi pentru a interpreta informațiile din mediu, dar și pentru a modela comportamentul social.

Către site-ul jurnalului

SEA - Practical Application of Science (SPAS)

ISSN-L: 2360-2554. Publicație cu articole în limba engleză.

Jurnalul își propune să devină un forum de prestigiu pentru dezbateri multi și interdisciplinare, atât la nivel teoretic cât și practic, abordând problematici relevante la nivel național, regional sau internațional.

Unul dintre principalele obiective ale echipei editoriale este de a crea o unitate între teorie și empiric și de translare a percepției teoretice despre știință către partea aplicată, practică și utilă în organizații și mediul socio-economic.

Către site-ul jurnalului

Network Intelligence Studies (NIS)

ISSN-L: 2344-1712. Publicație cu articole în limba engleză.

Este un jurnal specializat în studiul rețelelor colaborative intra și interorganizaționale. Programul editorial al NIS, este dedicat sprijinirii nevoilor de colaborare între indivizi, companii, universități, organizații non guvernamentale și comunități, pentru a genera rezultate valoroase și inovatoare pentru umanitate ca un întreg.

Misiunea jurnalului este de a crea un mediu de învățare și inovare în care întreaga comunitate academică și sectorul economic să fie mai mult decât binevenite. Articolele acceptate spre publicare au rolul de a stimula discuțiile pe teme legate de crearea unei conștiințe inovatoare prin colaborare.

Către site-ul jurnalului

Management Intercultural (MI)

ISSN-L: 2286-0452. Publicație cu articole în limbile română și franceză.

Publicația este editată bianual și neîntrerupt începând din 1999 până în prezent. Jurnalul gazduiește articole scrise de către autori provenind din mediul universitar și din lumea afacerilor sau din domeniul administrativ.
MI are ca scop:
- să acționeze ca un eșafodaj pentru cercetarea interculturalității;
- să furnizeze un mecanism pentru anunțarea și publicarea rezultatelor cercetarilor din zona interculturalului;
- sa promoveze colaborarea activă între cercetători afiliați diverselor discipline;
- să asigure un cadru în care, absolvenții își pot încadra munca și rezultatele într-un context international.

MI este dedicat sprijinirii nevoii de colaborare interculturală a mediului privat, a celui academic și a celui administrativ. În acest sens, încurajăm crearea de punți între diferite sfere ale cunoașterii prin crearea unei conștiinte interculturale. Cu articole dintr-o gamă largă de subiecte, precum inovarea interculturală și inter-organizațională, elemente de teorie și practică din domeniul managementului, managementului resurselor umane, antreprenoriatului și afacerilor internaționale, antropologiei, performanței interculturale, managementului cunoștintelor interculturale, metodologiei trainingului intercultural, MI captivează prin conținut.

Către site-ul jurnalului

Law, Society & Organisations (LSO)

ISSN-L: 2537 – 477X. Publicație periodică multilingvă.

LSO publică cercetări de ultimă oră în domeniul dreptului, sociologiei și cercetării organizaționale. Înrădăcinat în direcțiile de acțiune inovatoare FRIA, LSO explorează intersecția dintre drept și sociologie, economie, studii culturale, literatură, științe politice, criminologie, istorie, drepturile omului, studii de gen și economie politică.

Succesul și popularitatea de care se bucură Fascicula „Art, Education and Humanities” în revista noastră „SEA-Practical Application of Science” (ISSN-L: 2360-2554) începând cu 2013, evidențiată de volumul tot mai mare de articole de drept primite spre publicare în fascicul, a condus la separarea unei noi reviste de specialitate: Law, Society & Organisations.

Către site-ul jurnalului

Volume colective

Publicații cu ISBN

Conference Proceedings În cadrul Conferințelor NORD rezumatul manuscriselor înscrise în panel se diseminează sub formă de poster iar dezbaterile au loc on-line. În momentul transmiterii manuscrisului, autorii pot opta pentru publicare în volumul conferinței (volume colective cu editor coordinator și număr ISBN).
Volume colective de articole științifice

Programe de colaborare

între cercetători, absolvenţi universitari, studenţi şi organizaţii ale mediului socio-economic

Busness x Business (BXB) Nevoile societății, provocările cu care se confruntă omenirea la nivel global nu pot fi depășite fără găsirea soluțiilor prin parteneriate între sectorul comercial și cel academic, rețele în care afacerile se constituie ca poduri între știință și consumatorul final. Știința este capabilă să furnizeze soluții pentru multe probleme ale umanității iar companiile pot transforma ideile sclipitoare în produse comerciale de succes. Investiția în știință se regăsește în beneficii reale, economice. Furnizorul de produse sau inițiatorul de procese de afaceri inovative, de performanță sporită, vor obține profit ridicat și vor crea locuri de muncă.

Parteneriate Participarea în sisteme colaborative a companiilor pe teme precum antreprenoriatul social, responsabilitatea socială, mediul concurential, managementul inovării, managementul schimbării, antreprenoriatul public, dezvoltarea resurselor umane, strategiile de marketing, comportamentul consumatorului, leadershipul antreprenorial determina cresterea performantei companiei. Totodată, implicarea în rețele colaborative poate avea ca obiectiv identificarea unor potenţiale soluţii aplicabile prin parteneriat şi colaborare.
Retrospectiva evenimente BXB
en_USEnglish